Kapitoly článku
 • Úvod
 • 1.1 Podstata autismu
 • 1.2 Příčiny autismu
 • 1.3 Stručná historie autismu
 • 1.4 Rozdělení a diagnostika
 • 1.5 Výskyt v populaci, rozdíly u pohlaví, rizikové faktory
 • 2. V čem se autismus projevuje
 • 2.1 Myšlení
 • 2.2 Chování
 • 2.3 Komunikace
 • 2.4 Sociální vztahy
 • 2.5 Intelekt
 • 3. Legislativa
 • 3.1 Deklarace práv mentálně postižených
 • 3.2 Charta práv osob s autismem
 • 3.3.1 Dávky důchodového zabezpečení
 • 3.3.2 Dávky nemocenského pojištění
 • 3.3.3 Dávky státní sociální podpory
 • 3.3.4 Dávky a služby sociální péče
 • 3.3.4.1 Dávky sociální péče
 • 3.3.4.2 Služby sociální péče
 • 4.1 Činnost sociálních pracovníků
 • 4.2 Činnost ostatních subjektů
 • 4.3 Činnost světových organizací
 • 4.4 Lékařská péče
 • 5. Výchova a vzdělávání autistů
 • 5.1 Speciálně speciální problém, a tedy i přístup pedagoga
 • 5.2 Integrace nebo segregace při vzdělávání?
 • 5.3.1 Předškolní zařízení
 • 5.3.2.1 Zvláštní a pomocné školy
 • 5.3.2.2 Speciální autistické třídy
 • 5.3.2.3 Zvláštní odborná učiliště a praktické školy
 • 5.4 Nápravné techniky – pedagogika a rehabilitace
 • 5.4.1 Terapie pevným objetím
 • 5.4.2 Terapie pomocí zvířat
 • 5.4.3 Muzikoterapie a taneční terapie
 • 5.4.4 Projekt Portage
 • 5.4.5 Od chirofonetiky ke znakové řeči
 • 5.4.6 Facilitační komunikace
 • 5.4.7 Program Teacch
 • 5.5 Co je opravdu nutné aneb kapacita každého autisty je omezená
 • 5.6 Rodina a její péče o autistické dítě
 • 5.7 Jak vychovat „nevychovatelné“ dítě?
 • 6. Kazuistiky a jejich východiska I.díl
 • 6. Kazuistiky a jejich východiska II.
 • 6. Kazuistiky a jejich východiska III
 • Zamyšlení
 • Závěr
 • Použitá literatura a www servery

  Devatenáct bodů, které Charta obsahuje:

  • Právo na nezávislý, plnohodnotný a smysluplný život podle schopnosti osoby s tímto postižením.
  • Právo osob na dostupnou, nepředpojatou a přesnou klinickou diagnózu.
  • Právo osob na dostupné a speciální vzdělávání.
  • Právo osob s autismem a jejich zástupců spolurozhodovat o své budoucnosti.
  • Právo na dostupné a vhodné bydlení.
  • Právo na veškeré pomůcky, asistenci a podpůrné služby, které postižení potřebují k nezávislému a plnohodnotnému životu.
  • Právo na mzdu nebo jiný příjem, které zabezpečí v postačující míře stravu, bydlení, oblečení a jiné životní potřeby.
  • Právo podílet se na rozvíjení a řízení služeb, které zajišťují jejich životní potřeby.
  • Právo na odborné poradenství a péči nutnou pro jejich fyzické, mentální a duševní zdraví, včetně vhodné léčby a medikace, která je podávána v zájmu klienta a při které jsou respektována všechna nutná zdravotní hlediska a zvažována všechna možná rizika.
  • Právo na vhodné pracovní zařazení a na vhodnou přípravu na povolání s vyloučením jakékoliv diskriminace a stereotypů. Výcvik i pracovní zařazení musí vycházet z individuálních schopností, zájmů a přání klienta.
  • Právo na dostupnou dopravu a svobodnou možnost cestování.
  • Právo účastnit se kulturních, zábavních, sportovních a jiných zájmových aktivit.
  • Právo rovnocenně využívat občanské vybavenosti a všech veřejných služeb, poskytovaných společností.
  • Právo na partnerské a jiné vztahy včetně manželství s vyloučením vykořisťování nebo donucovacích praktik.
  • Právo osob s autismem a jejich zástupců podílet se na tvorbě zákonů a legislativních opatření a na kontrole dodržování těchto legislativních norem.
  • Právo na svobodný život bez hrozby izolace v psychiatrické léčebně nebo jiných podobných zařízeních.
  • Právo na ochranu před zneužíváním, fyzickým týráním, averzivními postupy léčby nebo zanedbáváním.
  • Právo na ochranu před zneužíváním léčiv a jiných farmakologických prostředků a jejich nesprávným podáváním.

          Právo přístupu osob s autismem a jejich zástupců k veškeré osobní, zdravotní, psychologické, psychiatrické a pedagogické dokumentaci.

  na začátek článku